One More Time, One More Chance 가사 ROMANIZEDㅃㅼ鹿�부ㆂ呵ㄸㅠ 懃ㅟ?ㅅㅼㅻㅞ
ㅙㅼ넋ㅞ姑ㅯㅚㅹㅠ ㅲㄶㄴㅑㅙ엌ㅛ삔ㄸㅻ
One more time  센�ㅸ ㄶㅔㅽㅿㅚㄴㅗ
One more time  ㅥㅆㅁㄲㅓㅏ �?ㅸ


ㄿㄴㅑㄼㄶ�ㅟㄴㅔㅲ  �ㄼ邱ㅛ粮ㅼㅏㅝ
ㅿㄼㅮㅮㅚ昑목ㄼ  ㅚㄺㅅㅹ�ㅇㄿㅅㅋㅏ
One more chance  ?�ㅛ璃ㆂ혤ㅹㅼㅖ
One more chance  늴ㅞ�杰ㆂ?ㅩㅚㄴ


ㄴㅔㅗㅲ�ㅇㅖㄴㅻㅸ  ㅙㅓㄻㅛ엌ㅞ率ㆂ
蕨ㄻㄴㅞ??? 쨌뒈?ㅞ�
ㅃㆃㅚㅘㅃㅛㄴㅻㅟㅊㅲㅚㄴㅞㅛ
?ㄴㄼㅲㅇㅲ秊ㄶㅚㅹ ㄴㅮㅉㅀ엌ㅞㅲㅘㅨ
ㅗㄽㅚㄴㅃㅘㅟ ㅲㄶ부ㅲㅚㄴ
ㅉㅩㅖㄻㅁㅖ괠ㄽㅇㅱㅖㅯㅋㅻㅸ


셔ㅇㅅ�ㅹㅉㅐㅁㅚㅹ ?ㅗㅲㄴㄴㅟㅊㅚㅞㅛ
槿ㄼ쭝ㅑㅍㄶㅚ拈ㅐㄻㅹ 菱롸ㆂㄴㅔㅿㅼㅚㄴ
One more time 센�ㅸ ㄶㅔㅽㅿㅚㄴㅗ
One more time ㅥㅆㅁㄲㅓㅏ�?ㅸ


ㄴㅔㅗㅲ�ㅇㅖㄴㅻㅸ ㅙㅓㄻㅛ엌ㅞ率ㆂ
슥뀌듐ㅗㅲ �ㅞ櫓ㅗㅲ
ㅃㆃㅚㅘㅃㅛㄴㅻㅟㅊㅲㅚㄴㅞㅛ
펜?ㄼㅲㅇㅲ폅ㅃㅻㅚㅹ 쏟ㅉㅀ엌ㅛ?ㅋㅏㄴ
劤ㅇㄴ날 ㅃㅼㄻㅹㅞ�
喇ㄸㅚㄻㅓㅏ「봤ㄽ」ㅘㄴㄶ喇?ㅲ


謳ㅞ鋼ㄴ놔ㄼㅮㅿㅻ
ㅥㄴㅛ句ㄸㅏ뮬�


ㄴㅔㅗㅲ�ㅇㅖㄴㅻㅸ ㅙㅓㄻㅛ엌ㅞ率ㆂ
츠ㅁ렘ㅞ쌍  ?컁裁ㅗ
ㅃㆃㅚㅘㅃㅛ윱ㅻㅟㅊㅲㅚㄴㅞㅛ
?ㄴㄼㅲㅇㅲ秊ㄶㅚㅹ  쏟ㅉㅀ엌ㅞㅲㅘㅨ
ㅗㄽㅚㄴㅃㅘㅟ ㅲㄶ부ㅲㅚㄴ
ㅉㅩㅖㄻㅁㅖ괠ㄽㅇㅱㅖㅯㅋㅻㅸ


ㄴㅔㅗㅲ�ㅇㅖㄴㅻㅸ ㅙㅓㄻㅛ엌ㅞ팎튬(ㄻㅁㅹ)ㆂ
쩠邱ㅞ듦 劤�ㅞ袋
ㅃㆃㅚㅘㅃㅛㄲㅻㅟㅊㅲㅚㄴㅞㅛ
펜?ㄼㅲㅇㅲ폅ㅃㅻㅚㅹ 쏟ㅉㅀ엌ㅛ?ㅋㅏㄴ
劤ㅇㄴ날 ㅃㅼㄻㅹㅞ�
喇ㄸㅚㄻㅓㅏ「봤ㄽ」ㅘㄴㄶ喇?ㅲ


ㄴㅔㅗㅲ�ㅇㅖㅇㅮㄶ ㅙㅓㄻㅛ엌ㅞ揆?ㆂ
선契덤ㅑㅞ 劫학ㄲㅏㅺ
ㅃㆃㅚㅘㅃㅛㄴㅻㅟㅊㅲㅚㄴㅞㅛ
츱ㄼ�ㅺ럿ㅉㅚㅹㅠ 부똑ㅲ엌ㅞㅲㅘㅨ
挑ㅇㄴㅲㅞㅚㅙ ㅲㄶ부ㅲㅚㄴ 엌ㅞㅫㄻㅛ댕학ㅚㅲㅞㅚㅙ

Tags: One More Time, One More Chance, Romanized Lyrics, Romanization, Lyrics, 가사, 歌詞, 歌词, letras de canciones Kpop, Jpop
<< 난초꽃 당신 - 김홍조 가사   | Jet Lyrics | 시도때도 없이 - 김홍조 가사 >>Related Lyrics
One More Time, One More Chance - 가사
One more time, One more chance - BENI 가사
One more time,One more chance - 山崎まさよし 가사
One more time,One more chance - 山崎まさよし 가사
One more time,One more chance - 島谷ひとみ 가사
One more time, One more chance - 倖田來未 가사
One more time,One more chance - つるの剛士 가사