Pitbulking CUIDAME BIEN;; LETRA(oyyeee ttAAMOO DEMACIADOloSaabess
&&NOO mee seeparareee
deeetttiii aLmmenoss qeee tuuu qieras
eess pitbulkin UnderClann)

Cuiidaameee biiennn qeeeLomiiooo
eess Serioo qiieroo qee stteeesss
aaamii ladooo sttaaa veesss
voii aaa ffuumar miienttras tttESPEROO
boi aa formmar unn sspaciiooo mmjor'(:

ttttqqqiieroooo por enojjarteee cuuanndooo
tteediigooo qee ttee qiieroo masss &&alfiinall
tterminaamoss diicieenndoooo qeee noss
qeeereemoss iiwwaL, ddjaamee beesartteee
ttanntiiitoo&&ssqeee meee gussttann
tuussBESOSSS dee piikitooo, PERDONAMMEE
por enojjarmee ttanntoo cuanndoo teee diiceeLinndas
coosasss OTROO tiipooo :S && ssqeee abcs tnngooCELOS
perooDisculppaa por ser ttaann commoo soii
&&ssqeee el uniicoo qee qiiereee
deeecir qoosass BONITTAS soiiYYOO
&&ssqee tteee mereecess tanntoo &&
NNOOmeee COnnfformooo qoonnn
deeeecirr tttteeeAMMOO CCaadaa minutooo
qeee noo sttasss CONMIGO mas tteeEXTRAANIO
ConnPaalabras deeAMORR voi aaq connstruuirr
tuuuCCastiillooo deee prinnceesass
ttteeeAAAMMOOOOO
deeaaqiii all innfiinitooo && mas ayyaaa
deee idaaaa&&VVuueelttaaaaa
tttteeeeAAMMOOO
deeaaqiii al innfiinitoo&&mas aayyaaa
deeeiiddaaaa &&VVuuelttaaaa.

CuidaameeBBiiennn qeeee lo miooo eess serioo
qqiieroo qee stteess aa mii ladoo stta veess
voii a fuuumarr mieentras
teeESPEROOO voi aa fforrmarr unn
ssspaciioo mmeejorrr'(:

tttQiieroo por muuchass coosass&& como noo
qeeerertteeeNeenaa sii ereesss taann RMOSAAA &&
taannBBeelllaaa tteeqqieroo teeAMMOO
&& ssqee eereess miiDoonnceellaa
tttAAMMOOO unn millonn dee kilometrooss
mas aayaa deee las esttreelllas
qeee ttee tratteenn coomoo reeiinnaaa
ttee meereeseesss, ttqqqieroo pk tee riiiees
qoomoo toonntaa dee toodas miiss esttuupiideeceess,
miiAAAMORRR qiieroo seerr tuu novioo unn millonn
deee meeseesss, connntiigoooo ssiieempree soii
ssiinncerrooo, mmeGGUSTANN tuuss ojjosss
porqeee ennn ellooss mee piierddoo
ttuu miradaa qee hipnottiizaa
&& mee deejjaaa ciieggooo
ereess mii peedaaziitoo deeeNNuubeee
eenn ell ciieeloo, pk komo amigoss &&NOVIOSSS
SSIEMPPREEE connviviimosss
porqeeeeHHaablanndooo
porrteeleefoonoooo caasiii NUNNCAAA dormimoss
ereess miimuujerrr miiiAAMORRRR
&&YYOO soii tuu Hoommbreeee
SIEMPPREEE raayoo mii aalcoobbaa
&&miisss cuaadernnooss qoonn ttuuu noomnbreee
ttee diigoo qee teee qiieroooo
&& conn uunn tttAAMMOO sieempreee
meee Reesspoonndeess'C;

CCuidaamee bienn qee loo miioo eess cerioo
qiieroo qee sstteess amiii laadooo
ssttaa vesss voii aa fummar mieentrass
teee EESPEROOO voi a formmar
unn sspaacioo mmjorrrr (x2)


t

aa&jj
tteeeAMMOOOO'<33Tags: Pitbulking CUIDAME BIEN;;, Romanized Lyrics, Romanization, Lyrics, 가사, 歌詞, 歌词, letras de canciones Kpop, Jpop
<< Si quieres vuelve - Saok LETRA   | Jet Lyrics | No desaparecera(corregida) - Reik LETRA >>Related Lyrics
como se muere el amor pitbulking ft melodicow - Pitbulking LETRA
Pitbulking Ft Prinsses Punk- Soy Libre - Pitbulking LETRA
como decirle pitbulking ft zmoky - Pitbulking LETRA
como decirle pitbulking ft zmoky - Pitbulking LETRA
cuidame bien pitbulking ft sptoe - Pitbulking LETRA
Entre Esos muros ~ Pitbulking! - Pitbulking LETRA
Pitbulking - Ante todo. - Pitbulking LETRA
CUIDAME BIEN;; - Pitbulking LETRA
Cuidame bien - Pitbulking LETRA
Cuidame bien - Under Clan Crew LETRA
Cuidame bien - Mc Richix LETRA
cuidame bien version 2 - Pitbulking LETRA
CUIDAME BIEN - Mc Aese LETRA
cuidame bien - Mc Richix LETRA